e-Tendering Links

Tender Ref. No. / Office Order No. Name of Tender /Quotation Quotation/Tender Notice
जा.क्र. वाल्मी/मा.व्य./मेस/ जाहिरात/553/2018 दिनांक 05-04-2018 भोजनालयाचे दर पत्रक माघवण्यासाठी दरपत्रक सुचना